vendredi 11 octobre 2013

Sadie Wendell Mitchell, 1900